Misaki Kaneko MFA Thesis | Otis College of Art and Design